Mag-ampo Kita

Image Source: photodictionary.com
Share this:

Kanato nga nagatoo ug nagasalig sa Bugtong Magbubuhat sa Langit ug yuta. Wala kitay laing dalangpanan kung dili Siya lamang.

Hilabi na sa panahon sa kalisdanan, sa panglimbisog batok sa mga dautan ug sa atoang mga kagul-anan.

Susama nga Siya lamang ang atong pagadaygon, sa panahon sa kalipay ug kahamugaway, sa kadaugan ug sa kalampusan.

Mag-ampo kita …

Ginoo, nangayo kami ug pasaylo sa tanan namong mga sala. Maingon nga nangayo usab kami ug pasaylo sa mga kasaypanan nga among nabuhat ngadto sa among isig-kaingon

Ginoo, gidayeg namo ang Imohang ngalan, Ikaw ang nagmugna ug Ikaw ang tag-iya sa sa tanan, apil na ang among kinabuhi ug tanan nga among makita ug dili namo makita. Sa Imoha ang gingharian nga Imong giandam alang kanamo, nga Imong mga gipili.

Ginoo, gipangayo namo nga makasugakod kami sa adlaw-adlaw nga pagsulay dinhi sa yuta. Sa kalisdanan ug sa kaharuhay, magpabilin ang among hugot nga pagtoo ug pagsimba Kanimo. Kahibalo kami nga dili Ka mohatag ug mga pagsulay nga dili namo kayahon.

Ginoo, nakahibalo kami nga kining among kinabuhi sa yuta lumalabay lamang. Nakahibalo kami nga ang among mga pag-antos dinhi sa yuta dunay ganti didto sa adlaw sa Imong paghukom, sa among kinabuhing dayon didto sa Imong gingharian.

(Isugid ang inyong kaugalingon nga pag-ampo ug pangamuyo)

Amen

Share this: