You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Featured 3 Balak: GRADWASYON, TIM-OS NGA KASINGKASING and HUONG

Image Source sweetclipart.com

GRADWASYON

kinapungkayan sa mga damgo,
kalamposan sa kahibalo,
linikit nga diploma,
pudyot nga medalya,
balos kini’s kahago nga nabuntagan,
abotanan sa hagip-ot nga agianan,

luyo sa gabiing nangandila,
hadla sa katimawa,
kalisdanan nga nagbaha,
luyo ning pagsulay’ng daw lawalawa,
sa gradwasyon,
katagbawan sa hinaguan imong makuha.

Image Source: wallsforpc.com

TIM-OS NGA KASINGKASING

yam-iran mo man ang kasingkasing,
gaposon mo man aron mosaliring,

tabonan mo man kini sa kayugot,
dabodabohan sa pangluod ug kalagot,

biaybiayon, ligiron mo ug kantalita,
lud-an, dakdakan ug panglingla,

dili kini mohunong sa pagpitik,
dili maluya, ang tanan isawilik,

dili magpapukan, musungasong
aron isinggit sa tukmang panahon,

ang kainit ug kamapasigarbohon
sa tim-os nga kasingkasing, ikaw dawaton…

Image Source picturesof.net

HUONG

patago nga pagkaon,
hungit nga hilomon,

dinalidali nga pagduom,
ugumon ug tagamtamon,

paborito’s mga iring banbanon,
maglingilingi samtang maghuong

magpaniid dili gustong mahibaloan
samtang manghuong sa gikamingawan,

huong kini’ng dili kapugngan,
manghagit, makapaanad kon matilawan,

lahi ang huong sa batan-on,
dali’ng mapukling ang dili batan-on,

inabtik gayod kon huong utingkayon
paboritong hung-unon, imong balikbalikon.