Ang Pinakamainam na Kamatayan

Share this:

Nagkukumpetensyahan, naglalamangan, nagpapaligsahan sa makamundong kapangyarihan, kasikatan at kayamanan na nakikita ng mga mata ng mga tao lamang.

Mga alipin ng mundo. .mapapatigil lang kayo sa inyong kahibangan sa pinakahuli nyong pagdalaw sa  libingan. Saka nyo lang mapagtanto na sinayang nyo lang ang sandali na pinahiram ng Tagapaglikha sa inyo,

Samantalang ang mga alipin ng Tagapaglikha, ang mga tunay na may malawak ang pag-uunawa. ang mga tunay na malaya, ang mga tunay na mananampalataya. sa kanilang mga sarili lamang sila nakipagkumpetensyahan; ang kabutihan at pananampalataya na ginawa nila kahapon ay lalamangan nila ngayon, at hihigitan pa nila bukas.

Ang Pinakamainam na Kamatayan

1. Mamatay habang nagdarasal sa masjid – kaya damihan mo ang iyong mga dasal at pagpunta sa masjid.
2. Mamatay habang gumagawa ng kabutihan at kawanggawa – kaya damihan mo ang oras para sa paglingkod sa kapwa at paggawa ng kabutihan.
3. Mamatay habang namumuhay at nakipaglaban para sa katotohanan, katarungan at pagkamakatarungan. kaya dapat matatag na isasabuhay mo ang mga panuntunang ito.

‘Wag sayangin ang buhay sa paghahangad ng mga makamundong bagay. hindi mo yan madadala sa hukay. Sa halip ay dapat pagtitibayin mo ang iyong paniniwala, kawanggawa at panuntunan para sa pagdating ng oras wala kang panghihinayangan.

Sa pagsundo ng Anghel ng kamatayan, kampante kang sasama sa kanya na walang pag-alinlangan.

Itagubilin mo sa iyong mga naiiwan, ang simpleng libingan, at hindi yong mga nitso katulad ng sa mga mayayaman dahil salungat ito sa iyong panuntunan ng pagkamakatarungan. ‘Wag pumayag na ang katawan mo ay paglalamayan, pagsusugalan at pagvideokehan kundi mailibing ito sa loob ng isang araw lamang.

Sa araw ng iyong libing, sa paglisan ng mga kaibigan at mga kaanak, hanggang sa hindi mo na maririnig ang tinig ng kanilang mga yapak, alam mo na kakayanin mo ang parusa sa libingan dahil sa napakatibay mo na “iman”.

Ang Araw ng Pagtatayo ay sandali na lamang, at sa pangalawang tunog ng trumpeta, sa mga katulad mong “shahid”, ikaw ay mapapasama.

Sa Araw ng Paghuhukom, ang aklat ng ulat ng mga anghel tungkol sa iyong buhay ay matatanggap mo sa iyong kanang kamay. Yan ang tunay na tagumpay!

Kaya wag mong hangarin ang mga panandaliang gantimpala; ang kayamanan, kasikatan at kapangyarihan na para sa mga tao at sa mundo lamang.

Habang ikaw ay nabubuhay at humihinga pa ang iyong katawan, kahit ano pa ang mangyari wag kang maligaw, wag kang mawala sa tunay na tuwid na daan.. Sa kabilang buhay, ang hindi masusukat na gantimpala, sa ‘yo ay nakalaan.

Drafted by:
Abu Bakr Espiritu
for Servant Leadership and HAGIT
08/13/2015

Share this: