Must Read: KSA-MHRSD inanunsyo ang Ika-15 stage ng WAGE PROTECTION PROGRAM

Share this:

Inanunsiyo ng Ministry of Human Resources and Social Development na nagsimula na sila ang pagpapatupad ng ika 15th stage ng Wage Protection Program, noong Mayo 1, 2020, kung saan ang mga establishments o companies na may 11 workers o higit pa, ay obligadong sumunod sa programa.

Nilalayon ng programa na matiyak ang isang attractive work environment sa mga private sectors sa pamamagitan ng pagsunod ng mga establishments o companies sa kanilang commitments na bayaran ang sahod sa takdang petsa, at sa halaga na nakasaad sa kontrata ng lahat ng manggagawa, Saudi man o Expats.

Nanawagan ang MHRSD sa lahat ng mga establishments o companies na siguradohin ang pagbabayad ng mga sahod at maideposito sa bangko na nirehistro nila sa website ng MHRSD, sang-ayon sa mekanismo na aprobado at nailathala din sa website ng MHRSD.

Ang lahat ng establishments o companies ay dapat mag comply sa requirements ng bagong Wage Protection Program, sa pamamagitan ng Mudad Electronic Platform na aprobado ng MHRSD. Ang website ng Mudad ay https://mudad.com.sa

Nasa baba ang Google Translation ng Announcement ng MHRSD, from Arabic to English

Ministry of Human Resources and Social Development
The implementation of the fifteenth stage Wage Protection Program begins

The Ministry of Human Resources and Social Development started implementing the fifteenth stage of the wage protection program as of May 1, 2020 AD, whereby firms with 11 or more workers are obligated to abide by the program.

The program aims to ensure an attractive work environment in the private sector by following up the establishments ’commitment to pay the wages of its employees in the specified due dates, as well as paying them in the official currency and the amount agreed and documented in the work contracts of all employees of the facility (Saudis and expatriates).

The Ministry called on all establishments concerned with the specified period to commit to paying wages on time and uploading wages payment files approved by the bank with which the employer deals with it on the website of the Ministry of Human Resources and Social Development according to the mechanism of raising the wages files approved and shown on the ministry’s website, and facilities can achieve compliance with program requirements for Through the services provided by the “Mudad” platform approved by the Ministry by visiting its electronic platform at the following link https://mudad.com.sa/

Source:

https://twitter.com/Mhrsd_sa/status/1258812078191763458

Share this: