Poetry: Sa IYONG Muling Pagdalaw – Tulang Pasasalamat sa Diyos

Share this:

Francis Morilao - Qatar

First posted in kwentonikiko.com

Pikit at salop ng hikbing pigil,
Nais kumawala ng damdaming lingid;
Inaasam na Ikaw ay nais makapiling,
Kailan Ka muling dadalaw sa akin?

Awit at paruri’y pumailanglang,
Sa tunog ng trumpeta mula sa kawalan;
Mistulang senyales ng Iyong pagdating,
Patak ng luha’y hinuhugot sa dilim.
 
Ngayong gabi’y sa tinig Mo makikinig,
Paruri sa Iyo’y aking iaawit;
Dalhin Mo ako sa ikapitong langit,
Kung saan nananahan, mga Angel at Kerubim.

Sa Iyong muling pagdalaw,
Sa aking pusong mapanglaw;
Diyos Amang makapangyarihan,
Muling luluhod sa Iyong harapan.

Kaluluwa ko ay nag-aasam,
Tuwing maiisip ko ang Iyong Pangalan;
Puso ko’y punong-puno ng kagalakang,
Purihin Ka magpakailanman.

Luha ko’y patuloy ang patak,
Kaligayahang mula sa aking pag-iyak;
Presensya Mong sa iba ay payak,
Ngunit sa akin ito’y pinakatanyag.

Kaysarap namnamin ang bawat sandali,
Na kapiling Ka Oh Diyos sa aking papuri;
Kapangyarihan Mo’y mananatili,
Kapanatagan ko sa bawat pighati.

Tinawag mo ang aking pangalan,
Unang inibig mula sa sinapupunan;
Binigyang halaga ang aking mga hakbang,
Iniingatan hanggang sa kasalukuyan.

Makarating nawa sa langit,
Itong munting tulang sinasambit;
Pasasalamat ang simpleng kapalit,
Sa kabutihan Mong hindi ipinagkait.

Ngayong gabi sa aking pagpikit,
Papuri sa Iyo Ama, ang tuwina’y inaawit;
Panalangin at pasasalamat sa buong araw na biyaya,
Pupurihin Kang muli bukas, pagdilat ng mga mata.

 

Share this: