Italia: July 10, 2012, deadline ng kontribusyon sa Inps

Share this:

Source: akoaypilipino.eu

Rome, Hulyo 2, 2012 – July 10 ang deadline sa pagbabayad ng mga kontribusyon sa Inps para sa mga buwan ng Abril, Mayo at Hunyo 2012 ng mga colf, babysitters at caregivers.

Ang mga employer ay babayaran rin ang bahagi na dapat bayaran ng mga manggagawa at maaari naman nila itong kaltasin na sahod ng mga ito. Ang kontribusyon ay iba-iba batay sa sahod, oras ng trabaho at sa table na matatagpuan sa ibaba.

Maaaring magbayad on line sa pamamagitan ng webiste www.inps.it, sa mga tobacconists o sa mga post office gamit ang postal bill na ipinadala sa mga employers. Ang sinumang hindi nakatanggap nito ay maaaring magtungo ng personal sa tanggapan ng Inps o maaaring humingi nito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono 803164.

Sahod per hour Halaga ng kontribusyon bawat oras
Kung mayroongassegni familiari Walang assegni familiari
Hanggang euro 7,54 € 1,40 (0,34)* € 1,41 (0,34)**
Higit sa € 7,54 at hanggang sa € 9,19 € 1,58 (0,38)* € 1,59 (0,38)**
Higit € 9,19 € 1,93 (0,46)* € 1,94 (0,46)**
Oras ng trabahong higit sa 24 hrs/week *** € 1,02 (0,24)* € 1,02 (0,24)**
  • Ang halaga sa loob ng parentesis ay ang bahagi ng manggagawa.
** Ito ang halagang walang family allowance o assegno familiare kung ang manggagawa ay asawa ng employer o kamag-anak hanggang third degree at nakatira kasama ang employer.
*** Ang halaga ng kontribusyon ng ika-apat na sahod per hour ay mga manggagawang nagtatrabaho sa iisang employer lamang na mayroong di bababa sa 24 hrs na trabaho sa isang linggo.
Share this: