You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Featured Tula: PILIPINAS-Inang Bayan

Pilipinas lugar kung saan tayo’y isinilang,
minahal mula pa ng ating kalolo-lolohan
at ating mga angkan. Pilipinas ating
Inang Bayan pilit ng agawin ng bansang
gahaman at makapangyarihan na sa
pagka- akala’y hindi tayo lalaban sa
kahit anong mangyayari at anong paraan
huwag lang makuha ng mga kawatan…

Huwag silang pakakumpyansa kahit
wala tayong kagamitan tulad ng mga
kagamitan panlaban sa pandaigdigan
labanan, harap-harapan kaming
makikipaglaban para sa aming Inang Bayan.
Tayo’y makikipagtagisan ng lakas kahit tayo’y
mahirapan huwag lang maagaw ng mga gahaman…

Ipaglaban ang ating Inang Bayan.
Mabuhay ang PILIPINAS…