The “Panatang Makabayan” in Various Filipino Languages

Share this:

Ang Panawagan 

Isalin ang “Panatang Makbayan” sa inyong sariling wika (native language) by Patnubay Online (Notes) on Thursday, June 6, 2013 at 4:16pm

  1. Para sa pagdiriwang ng “Araw ng Kalayaan” at para sa ating adbokasya na “Language Preservation” at “HAGIT”, inanyayahan namin ang mga gustong sumali sa proyektong ito.
  2. Isalin ang “Panatang Makbayan” sa inyong sariling wika (Bicolano, Ilonggo, Kampampangan, Pangasinan, Ilocano, Maranao, Maguindanao, Tausog, Cebuano at iba pang mga katutubong-wika ng ating bansa)
  3. Kahit sino ay pwedeng sumali, at kahit ilang salin o bersyon sa bawat wika ay pwede. Ang mga ito ay ilalagay natin lahat sa patnubay.org sa araw ng kalayaan mismo
  4. Mahalaga ang inyong mga ambag para mas lalong maintindihan ng mga kabataan sa ibat-ibang lugar ang kahulogan ng “Panatang Makabayan” hindi lang sa salita, kundi sa puso, sa isipan at sa gawaing pang-makabayan.

Maraming Salamat,
Tas

Panatang Makakbayan (Tagalog)
Original version (1955)

Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang aking lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako’y kanyang kinukupkop at tinutulungan
Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang
Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas
Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.

Panatang Makabayan (Tagalog)
DepEd Order 54-2001 version

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangang,
tanahan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungang
maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking magulang;
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin
ng mamamayang makabayan;
nagliingkod, nag-aaral at nagdarasal
nang buong katapatan.
laalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.
————-

Panumpa nga Bayanihon
Cebuano version
by: Tasio Espiritu

Gihigugma ko ang Pilipinas
Kini ang yutang akong natawhan
Kini ang panimalay sa akong mga kaliwat
Siya ang nagsagop ug nag-amoma kanako
Aron mabuhing baskog, malipayon ug mapuslanon
isip bawos, paminawon nako ang tambag sa akong mga ginikanan
Tahuron nako ang mga kamanduan sa akong eskwelahan
Ampingan nako ang katungdanan isip lumolupyo nga bayanihon ug masulondon sa balaod
Alagaran nako ang akong nasud sa ligdong ug dili sa hinakog nga pamaagi
Paningkamotan nako nga mahimong usa ka tinooray nga Pilipino, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat.

Ipalad ak’n ko ingngad
Maranao/Iranon version
by Charm Jessie Manalao Cruz

Kababayaang ko a pilipinas
giya e so lupa a pimbawataan rkan
giya e so walay a mga lahi ami
skanian e kumiyukop rkan ago tumiyabang
para makabg’r,mapipiya ago pgkapakinabangan.
para makabalos,p’mamakin’ggn ak’n so mga luks sakn
langon na taruun na eskwelaan na suwaan nak’n
pnggula gulaangko sii ko inngad akn ago so kalimo sii ko kukuman.
imbagay akn so lango langon sa giya e ang engngad tano sa

Samban Makabansa
Pangasinan Version
by Christopher Gozum

Inararok so Pilipinas,
Say sinulmingan kon dalin
Say luyag na polin nanlapuan ko
iiwien to ak tan tatagibian
Piyan onregkel, onkuli, tan magmaliw ya manepeg.
Ta inararok so Pilipinas,
talinengen ko sa bangat na saray ateng ko;
unoren ko so ley na awiran,
tooren ko so betang
na toon makabansa;
manlilingkor, manaaral, tan mandarasal
Ya masimoon.
Isalat ko so bilay ko,
tindek, tan kuli
Ed bansan Pilipinas.

Sumpa sa Sokong Banwa
Bicolano Translation
by: Milnes Sarmiento

Namot-an ko ang Pilipinas
Sakong dagang sinilangan
Halong kan sakong lahi
Inataman boda tinabangan
Pirme makusog,mahigos,maayos
Pan-o namotan ko ang PILIPINAS
Dadangogon ko pangaral
Kan sakong mga magulang
Susunodon ko ang mga tuntunin
Tutupadon ko ang sakong gigibohon
Ang sarong towong namomot-an banwa
Gagibo,gaadal
Gadasal ning mad-ayad
Itatao ang sakong buhay,pangarap
Paghingoha sa bansang Pilipinas

PANAAD NGA MAKABANWA
Karay-a Translation
by : Evelyn Tumangday

GINAHIGUGMA KO ANG PILIPINAS
AMU JA ANG LUPA NGA AKON GIN TAWHAN
AMO JA ANG BALAY KANG AKON PAGKATAWO
GINA SAPUPO NA AKO KAG GINABULIGAN
PARA MANGIN MABASKOG, MALIPAYON KAG MAPUSLANUN

PARA MAKA BALOS, PAMATIIAN KO
ANG LAYGAY KANG AKUN MGA GINIKANAN
SUNDUN KO ANG MGA REGULASYON
KANG AKUN ESKWELAHAN

PATIHUN KO ANG MGA OBLIGASYON
KANG SANGKA MAYAD NGA PUMULUYO
KANG AKON BANWA KAG
MASINURONDUN SA PATAKARAN

SERBISYOHAN KO ANG AKON BANWA
NGA WARA TI PAG DUHA-DUHA
KAG HUGOT SA AKON HUNA-HUNA
HIMURATAN KO NGA MANGIN SANGKA
TAMPAD NGA PILIPINO
SA PAMINSARON, SA HAMBAL KAG SA HINIMUAN

sapatak para ti ili~k a Pilipinas
La Union version
by -^geelyn tumbaga-

-ayayatek iti pagilyak nga pilipinas,
dituy ak a naiyanau, daytuy ti pagtaingadm iti pulik.
siyak ket tartaripatwennak ken tultulungannak tanu napigsaak,
naragsak ken maisa a makatulung ti pag-namayan iti bansak..

-akas utang a nainbag nga nakem ,
patyek ti ibag-baga dagiti nagannak kenyak,
kentungpalek dagiti paglintegan ti eskwelaan me.

-tungpalek dagiti na siyaat nga aramid akas maysa nga pilipino.
-agsebiak ti pagilyak a pilipinas na awan ilem ken napudno .
-sipupudno nga maisa a pilipino ti panunut,sao ken aramid.

THE Panatang Makabayan IN HILIGAYNON (Panayanon/Negrosanon)
Translation by AABEL NATIVIDAD (the Netherlands)

Palangga nakon ang banwang Pilipinas
Ang akon duta nga natawhan
Puluy-an sang akon linahe
Siya ang nagsagup kag nag-padako sa akon
Para mahimong makusog, malipayon kag mapuslan
Sa pagpakita saNG akon pagpalangga sa iya
Sundon ko ang laygay sang akon ginikanan
Tahuron ko ang ginatudlo sang akon eskwelan
Protektuhan ko ang akon katarungn bilang pumuluyo
Mag-alagad ako sa akon banwa indi isa kawatan ukon isa ka buskawan nga alagad sang gobyerno
Tinguhaon ko nga maging matuod nga Pilipino, sa akon pulong, panghuna-huna kag binuhatan.

Thanks to everyone who participated and special thanks to Katherine Millares for making this project possible.
————-

Share this: