You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Dasal Tayo

O aming Panginoon, ang lahat ng papuri ay sa Iyo lamang at sa Iyo lamang kami dapat hihiling at mananampalataya.

Pigain Mo po ang mga puso ng lahat ng mga masasamang tao, lahat nang tumatapak sa karapatan ng kapwa, lahat nang mga abusado sa kapangyarihan at mapang-api, yong sakim sa kayamanan at lahat ng mga mapagkunwari; pigain mo pa po na sa sobrang sakit ng bawat pagsikip ng kanilang mga dibdib ay mapipilitan silang mapapikit at mapaluha.

Hiniling din po namin na sa bawat pagpikit, sa bawat pagluha ng kanilang mga mata at kahit sa pagtulog, Ipakita Mo po sa kanila ang hitsura ng impyerno, ipadanas mo sa kanila ang init ng nagbabagang apoy. Ipamukha Mo po sa kanila O Panginoon ang kahihiyan dahil sa kanilang mga kamalian at pagpasakit nila sa kapwa tao. Iparamdam Nyo rin sa kanila ang takot sa nakaambang kamatayan, sa bawat segundo ng kanilang buhay, kahit saan man sila naroroon. Sa ganung paraan ay may pagkakataon pa silang magdarasal sa Iyo, magsisisi at humingi ng kapatawaran sa lahat ng kanilang kasalanan sa kapwa.

Kung sakaling sila ay totoong magbabago ay kunin Nyo na po kaagad ang kanilang mga buhay at baka babalik pa sila sa pagkama-kasalanan.

At sa kanilang pagpanaw nitong mundong ibabaw, nararapat lamang na maiiwan ang kahihiyan ng kanilang pagka-abusado at kamalian para hindi na sila pamamarisan pa ng iba. At sa mga susunod pa na henerasyon, ang kanilang mga apelyedo ay magiging sumpa ng kahihiyaan.

Dalangin po pa rin namin na kung tunay man silang magbabago, matatanggap sana sila sa Paraisong pinagkaloob Mo sa lahat ng mga totoong nanampalataya sa Iyo.

Pero aming Panginoon na nakakaalam ng bawat puso ng bawat nilalang, ang mga makasalanang ito lalo na ang mga politiko ay hindi naniniwala na may langit at impyerno. Ang turing nila sa sarili ay sila ang diyos. Kaya po nakiusap kami na kunin Nyo na po kaagad ang kanilang mga kaluluwa at itapon na sa pinakamainit na parte sa nagbabagang apoy ng impyerno.

Amen