Panalangin

Share this:

Panalangin
ni Tasyo Espiritu

Kapayapaan.

Sa ngalan ng Nag-iisang Taga-Paglikha, ang Pinakamaawaain at Pinakamahabagin.

Papuri sa Nag-iisang Taga-Paglikha, ang Aming Panginoon, ang Pinakamaawain at Pinakamahabagin.

Ang Tanging Hari, ang Nag-iisang Tagapag-husga sa Araw ng Paghukom.

Sa Iyo lang kami dumadalangin, Sa Iyo lang kami humihingi ng tulong.

Dalhin mo kami sa Iyong matuwid na daan.

Sa daan ng Iyong mga pinagpala; at hindi doon sa daan ng mga umani ng iyong galit at hindi sa daan ng mga naliligaw.

Ameen!

Aming Panginoon, hiniling po namin ang iyong kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali at aming mga kasalan. (Ameen!)

Aming Panginoon, hiniling po namin na mapapatawad kami ng kapwa kung mayroon man kaming nasaktan o natapakan sa kanila. (Ameen!)

Aming Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw at sa anomang mga pagsubok na aming dinananan ngayon. (Ameen!)

Aming Panginoon, ang mga pagsubok na ito ay lalong nagpapaalala sa amin sa Iyo; na tanging Ikaw lamang ang aming sasambahin; at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Iyo lamang. (Ameen!)

Aming Panginoon, bantayan mo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa OFWs, ang aming mga kamag-anak, ang mga kapitbahay at lahat ng kababayan saan mang panig sila ng mundo. (Ameen!)

Aming Panginoon, kami ay nagpakupkop sa Iyo, para protektahan mo kami sa lahat ng mga kasamaan, ilayo Mo po kami sa mga trahedya, sa mga aksidente, sa mga sakit, sa mga problema, sa mga gulo at sa mga tao na may masasamang balak sa amin. (Ameen!)

Aming Panginoon, kami ay nagpakupkop sa Iyo, laban sa Shaytan na bumubulong sa aming mga puso at isipan. Gabayan Mo po kami palagi para makaka-iwas sa paggawa ng masama at kamalian, lalong lalo na ipa-alala mo po sa amin na hindi kami dapat makapagpanakit ng kapwa, mapapisikal o maging ang kanilang damdamin. (Ameen!)

Aming Panginoon, tulongan mo po kaming mapalayo sa lahat ng mga masasamang ugali, lalong lalo na ang pagiging makasarili, ang kayabangan, ang pagiging uhaw sa kayamanan, ang pagiging sakim sa kapangyarihan, pagiging gutom sa mga papuri, ang pagiging mapang-api, ang pagiging hangal at ang pagiging ganid. (Ameen!)

Aming Panginoon, ilayo mo po kami sa pagiging alipin sa isipan katulad ng pagpaalipin sa mga taong mayayaman, sikat, may kapangyarihan. Dahil Ikaw lamang ang dapat naming sasambahin, sa Iyo lamang kami dapat nagpapa-alipin. (Ameen!)

Aming Panginoon, patnubayan Mo po kami na makagawa ng mabuti para sa kapwa, na hindi kami maaring tatanggi kung may hihingi sa amin ng tulong, hindi kami mag-alinlangan sa kawang-gawa kung makakita kami ng taong naghihirap. (Ameen!)

Aming Panginoon, Ipaalala Mo po sa amin na ang lahat ng angkin naming biyaya ay sa Iyo galing at dapat lamang itong ipapamahagi sa iba na walang-wala. (Ameen!)

Aming Panginoon, Ipaalala Mo po sa amin na ipamahagi din sa kapwa ang aming mga kaalaman tungkol sa Iyo at ang dahilan kung bakit kami nabubuhay ngayon sa mundong ibabaw at kung bakit dapat paghahandaan namin ang kabilang buhay. (Ameen!)

Aming Panginoon, Hiniling po namin na ang aming bansa ay magkaroon na mabuting mamuno, yong may takot sa Iyo at naniniwala na may kabilang buhay na naghihintay para sa lahat ng Iyong nilikha. (Ameen)

Aming Panginoon, hiniling po namin na ang aming mga kababayan na biktima ng bagyo, lindol o gyera ay makatayo kaagad mula sa kanilang kalagayan ngayon at sana lalo silang mapapalapit sa Iyo. (Ameen)

Aming Panginoon, hiniling po namin na ang mga kapwa OFWs na nandito at sa iba’t ibang bahagi ng mundo, ang mga nasa kulongan, ang mga naghihintay ng hatol at parusa, ang mga nasa loob ng deportation at ang mga nasa labas na nagsipag-ayos ng kanilang mga papel; ay magkaakaroon sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso, magdarasal para malulutas ang alin mang problema na dinanas nila ngayon. (Ameen)

Aming Panginoon, Ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat tungkol sa bawat isa amin, mapa-ngayon, sa hinaharap at maging sa kabilang buhay. Walang nakakatago sa Iyo at alam Mo mo ang aming kahinaan. Sa pamagitan ng dasal na ito, nagkakaroon ng kami lakas at pag-asa. Dahil naniwala kami na nandyan Ka at naririnig Mo ang aming mga panalangin. (Ameen)

Aming Panginoon, Naniwala kami na ang lahat ng aming pinagdaanang problema ngayon ay malalagpasan namin. Naniniwala kami na tatanggapin Mo itong aming dasal, at siguradong may mga biyaya na naghihintay sa amin, dito sa mundong ibabaw at maging sa kabilang buhay. Ilayo mo rin kami sa apoy na nakakahanda para doon sa mga masasama at sa mga hindi naniniwala sa Iyong hindi masusukat na kapangyarihan.

Allahuma Ameen

– Tas

Share this: