Pangamuyo (with English Translation)

Share this:

Ginoo, Magbubuhat sa tanan, among gidayeg ang Imong ngalan. Ikaw lamang ang among gisimba ug Ikaw lamang ang among gipangayoan ug tabang.

Ginoo, nangayo kami ug pasaylo sa tanan namong mga kasaypanan ug ilikay kami pahilayo sa mga tintasyon sa among palibot.

Ginoo, mitoo kami nga sa Kanimo lamang kami modangup, sa Kanimo lamang kami mosalig.

Ginoo, bantayi kami kanunay ug ang tanan namong mga minahal sa kinabuhi,ipahilayo kami sa mga problema, panalipdi kami batok sa mga dautan ug kadautan, sa mga sakit ug mga kasakit, sa disgrasya ug gubot, sa mga away ug sa mga panuway.

Ginoo, luwasa ang among pinalanggang nasod nga nagun-ob sa gyera, linog ug bagyo. Pakganga ang tanang mga kawatan nga politiko ug siloti sila kay tungod sa ilang mga dautan nga binuhatan ang among yutang natawhan napukan.

Ginoo, Ikaw lamang ang among gidayeg ug giampoan. Walay imposible kanimo kay Ikaw nagbuhat sa tanang mga butang, gamay ug dako, makita namo ug dili namo makita, layo ug duol man.

Ginoo, Kining among pangamuyo, kasigurado kami nga Imong nabatian ug kini matuman kung Imong tugotan. Kay Ikaw lamang ang nakahibalo sa tanan, ang kagahapon, karon ug sa ugma damlag.

Ameen.

English Translation 

Prayer

Lord , Creator of all , we praise Your name . You alone we worship and You alone we ask for help .

Lord , we ask for forgiveness of all our mistakes and keep us away from the temptations around us .

Lord , we believe that in You alone we trust , in You alone we believe .

Lord , keep us and all our loved ones , away from problems, preserve us from evil and danger, from pain and sickness , from accidents and chaos , from quarrels and evil people .

Lord , save our beloved country which is devastated by war , earthquakes and typhoons . Suppress all the corrupt politicians and punish them. Because of their evil deeds, our homeland fell .

Lord , You alone we praise and pray. Nothing is impossible for You have created all things , small and large , those we see and we can not see , those far and near .

Lord, these our petitions , we are sure that You have heard and it will be granted. Because only You know the past, present and future .

Ameen .

Share this: