You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Tag Archives: Servant Leadership

Ang Pinakamainam na Kamatayan

Tunay na tuwid na daanNagkukumpetensyahan, naglalamangan, nagpapaligsahan sa makamundong kapangyarihan, kasikatan at kayamanan na nakikita ng mga mata ng mga tao lamang.

Mga alipin ng mundo. .mapapatigil lang kayo sa inyong kahibangan sa pinakahuli nyong pagdalaw sa  libingan. Saka nyo lang mapagtanto na sinayang nyo lang ang sandali na pinahiram ng Tagapaglikha sa inyo,

Samantalang ang mga alipin ng Tagapaglikha, ang mga tunay na may malawak ang pag-uunawa. ang mga tunay na malaya, ang mga tunay na mananampalataya. sa kanilang mga sarili lamang sila nakipagkumpetensyahan; ang kabutihan at pananampalataya na ginawa nila kahapon ay lalamangan nila ngayon, at hihigitan pa nila bukas.

Ang Pinakamainam na Kamatayan

1. Mamatay habang nagdarasal sa masjid – kaya damihan mo ang iyong mga dasal at pagpunta sa masjid.
2. Mamatay habang gumagawa ng kabutihan at kawanggawa – kaya damihan mo ang oras para sa paglingkod sa kapwa at paggawa ng kabutihan.
3. Mamatay habang namumuhay at nakipaglaban para sa katotohanan, katarungan at

Mensahe Para sa mga Tunay na Malaya

Ang mensaheng ito ay para lamang sa mga may malayang isipan.

Malayo ang mararating kung magkakasama ang mga may malayang isipan.

Hindi nasusukat ang kabayanihan sa paramihan ng kakilala o tagahanga. Napakadali lamang magyabang at gumawa ng kwento para ikaw ay kahangaan.

Hindi rin ito nasusukat sa mga tropeo o plake kung saan ang kabayanihan ay ginawa nang paligsahan.

Hindi natin kailangan ng tagahanga. Ang kailangan natin ay mga tagasunod sa ating mga aral.

Servant Leaders – Self Evaluation

Servant Leaders – Self Evaluation

  1. Pakikinig – Pinakinggan o naintindihan ba natin ang mga hinaing/suhestyon/opinyon ng taong lumapit sa atin o humingi ng tulong? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
  2. Makiramay – Dumamay ba tayo sa oras nang pangangailangan ng iba? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
  3. Nakakatulong – Tumulong ba tayo sa taong lumapit sa atin, sa abot ng ating kakayahan? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
  4. Kamalayan – Nakapagbigay ba tayo ng tamang impormasyon, sa salita o sa pamagitan ng gawa kung ano ang paglilingkod sa kapwa nang walang hinihinging kapalit? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
  5. Tiwala sa Kakayahan – Tumulong ba tayo gamit ang ating mga pinagsama-samang kakayahan para maiangat ang ating mga karapatan at kagalingan at hindi dahil sa estado ng ating buhay, posisyon sa lipunan o/at hindi dahil sa padrino? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)