Featured Balak: GIL-AS, PANINGIL and HATAG

Share this:

GIL-AS

pagbati nga magdala ug panggimok,
gikan sa kiting padulong sa ulohang buhok,
mga tinagoang mabisto sa kadaghanan,

mahimo kining talan-awon kon ikaw kugihan,
mahilig mosingo ug alimyon sa kabulakan,
dili mangila nga basin pa’g mapusposan

sa nakalimtan, ang kanunay’ng nagtukaw, naghulat,
kagil-as dili sayon, imong panan-aw mosulikat,
kon kagil-as magikan sa binuhatang kinawatkawat…

PANINGIL

kon ikaw mangutang,
siguradong ikaw usab mapaninglan,
kon utang diskarte sa nakulangan,
paningil dangpanan sa mga nakalimtan,
sa mga nautangan ikaw dili gayud lung-an,
mga gipaborotan, saaran ug tinan-ogan,
talan-awon kining mohatud sa kinapungkayan,
sa imong buhat ug mga saad ikaw pahinumdoman,
niining tanan ikaw mahibaloan, kon ikaw kasaligan…

HATAG – mopakatag, mopakatap nga buhat, may paghatag nga mohulma’g kaliwat, sa mamingaw nga paghanduraw, may magpaambit, magtuaw, ‘ Ihatag sa batan-on ang angayan sa batan-ön, ihatag sa dili batan-on, kon tahas iya pang dawatön, sa kiniat kiat nga buhat, sa hunahuna ikaw mangyawat, uban sa mainit nga paugat, sa sangka nga dili maihap, mosuway kon makahimo pa ug bag-ong kaliwat, kon ikaw mapugwat, bisag unsaon ug katkat, sa buhat nga makapalibat, diay kutob na lang sa inat, ipaagi na lang sa kidhat.

Share this: