Panalangin Para sa Maayos na Halalan

Share this:

Papuri at Pasasalamat sa Ating Dakilang Tagapaglikha. 

Manalangin tayo

– para sa mapayapa at maayos na halalan 
na igagalang ng bawat kandidato ang maging kalalabasan.

– para sa kaligtasan natin mga manghahalal
at ipapairal natin ang pagmamahal sa kapwa at sa bayan. 

– para sa pagkakaisa ng bawat mamamayan 
sa pagpapaunlad ng ating lipunan at ng ating pamahalaan 

Amen

Share this: