Bread of Love (BOL) for 150 Workers in Jubail

Share this:

Papuri sa ating Dakilang Tagapaglikha sa lahat ng biyaya at pagsubok na ating natatanggap sa bawat araw.

Sa mga grupo at indibidyuwal na bumubuo sa Bread of Love (BOL) Team na nagbabahagi ng kanilang mga biyaya para sa 150 workers na dumanas ng pagsubok sa buhay. Ang kanilang company ay kasalukuyang nagkakaproblema sa pagpasahod at sa pagbigay ng kanilang mga benefits.

Matagal na silang lumapit sa POLO-OWWA at nakausap na rin nila si Admin Hans Cacdac nang huli itong bumisita sa Saudi Arabia. Umaasa ang mga workers na tutuparin ng POLO ang pinangakong assistance.

Photo Documentation

Other Patnubay Servanthood Projects

Share this: