THE THREE (3) STAGES OF HUMAN TRAFFICKING EXPLAINED IN ONE (1) TAGALOG SENTENCE

Share this:

Ang HUMAN TRAFFICKING ay (1) ang pagrecruit, o pagdukot, o pagpuslit, o paglipat, o pagkupkop o pagtanggap ng tao (2) na ginagamitan ng pananakot, o dahas, o pamimilit, o pandaraya, o panlilinlang (3) na nagdulot ng pang-abusong sekswal, o pang-aabuso sa trabaho, o pang-aalipin, o pagkuha ng kanyang internal organs, o iba pang uri ng pagsasamantala.

1 – ACT 2 – MEANS 3 – EXPLOITATION

PATNUBAY.ORG – HAGIT

Patnubay Related Articles

Share this: