Alamin ang Anti-harassment Crime System, ng Kaharian ng Saudi Arabia

Share this:

Anti-harassment Crime System

Ano ang Harassment? – Ang pagsasabi, o pagkilos o paggawa o pahayag na may sekswal na konotasyon, mula sa isang tao tungo sa ibang tao, katulad sa paghawak ng parte ng katawan na nakakasira ng karangalan o may paglabag sa kanyang kahinhinan, sa pamamagitan ng anumang paraan kabilang na ang paggamit ng makabagong teknolohiya.

Parusa sa mga nagkakasala  

 1. Ang pagkakulong ng hindi lalampas sa dalawang (2) taon at multa na hindi lalampas sa 100 libong Riyals, o alinman sa dalawang parusa.
 2. Mas malaking parusa katulad ng pagkakulong nang hindi lalampas sa limang (5) taon at multa na hindi lalampas sa 300 libong Riyals kung ang pagkakasala ay nauulit pa. o di kaya isa sa mga sumusunod ang nangyayari:
  • kung ang biktima ay isang bata.
  • kung ang biktima ay may “special needs” (mental or physical disabilities).
  • kung ang nagkasala ay may “direct or indirect authority” sa biktima  (example ay family member, worker).
  • kung ang harassment ay nangyari sa panahon ng may sakuna, o aksidente.
  • kung ang harassment ay nangyari sa lugar ng trabaho, pag-aaral, o shelter. 
  • kung ang nagkasala at ang biktima ay may parehong kasarian (lalaki sa lalaki, babae sa babae).
  • kung ang biktima ay ginawan ng harassment sa panahon na siya ay nakatulog, or walang malay o mga katulad na pangyayari. 

Ang hatol ay mailahathala sa isa o sa marami pang mga lokal na pahayagan, at ang gastos sa publication ay pananagutan ng nagkasala.

Nasa baba din ang ating English Translation at ang source ng batas na ito

Anti-harassment Crime System

Definition of Harassment –  Every statement, act or gesture with a sexual connotation, issued by a person towards another person, that touches his body or honor, or infringes his modesty by any means, including modern technology.

The punishment for the perpetrators of the crime of harassment

 1. Shall be punished with imprisonment not exceeding two years, and a fine not exceeding 100,000 riyals, or one of these two penalties.
 2. The penalty is increased by imprisonment for a period not exceeding five years and a fine not exceeding 300,000 riyals If the act is repeated or combined with any of the following:
  • If the victim is a child.
  • If the victim has special needs.
  • If the offender has direct or indirect authority on the victim.
  • If the crime occurred in any of the events, disasters or accidents.
  • If the crime occurred in a place of work or study or shelter or care.
  • If the offender or the victim is of the same sex.
  • If the victim is asleep, unconscious, or similar cases

Publishing a summary of the judgment at the expense of the convict in one or more local newspapers.

Source: https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1441521487970639877

Share this: