Robert F. Kennedy’s “A Tiny Ripple of Hope” in Philippine Languages

Image Source: Wikipedia.org
Share this:

English – Sen. Robert F. Kennedy

Few will have the greatness to bend history itself, but each of us can work to change a small portion of events, and in the total of all those acts will be written the history of this generation.

It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped.

Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.

Tagalog –  Sen. Tito Sotto

Iilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan, subalit bawat isa sa atin ay maaaring kumilos, gaano man kaliit, para ibahin ang takbo ng mga pangyayari. Kapag pinagsama-sama ang ating munting pagkilos, makalilikha tayo ng totalidad na magmamarka sa kabuuan ng kasaysayan ng henerasyong ito.

Ang mga hindi-mabilang na iba’t ibang galaw ng katapangan at paninindigan ang humuhubog sa kasaysayan ng sangkatauhan.

Tuwing naninindigan tayo para sa isang paniniwala, tuwing kumikilos tayo para mapabuti ang buhay ng iba, tuwing nilalabanan natin ang kawalan ng katarungan, nakalilikha tayo ng maliliit na galaw. Kapag nagkasama-sama ang mumunting galaw na mga ito, bubuo ito ng isang malakas na puwersang kayang magpabagsak maging ng pinakamatatag na dingding ng opresyon.

Cebuano – Tasio Espiritu

Maihap lamang ang dunay katakus sa pagbawog sa kaagi, apan ang matag-usa kanato adunay mabuhat aron mausab ang mga ginagmay nga panghitabo, ug kung atong tingbon kining mga buhat; mahisulat kini ngadto sa kasaysayan sa atong panahon karon.

Tungod niining dili maihap nga nagkadaiyang kalihokan o mga buhat  sa kadasig ug pag-too,  ang kasaysayan sa katawhan nahulma.

Sa matag higayon nga ang usa ka tawo mobarog tungod sa usa ka tumong ug buhat alang sa pag-uswag sa kadaghanan, o di kaha aron mapapas ang mga dili makatarunganong panlupig, makamugna kini ug ginagmay nga balud sa paglaum, ug kung tingbon ang mga ginagmay nga balud mahimo kining usa ka kusog nga sulog nga makagun-ob bisan pa sa pinakalig-ong koral nga nagpanalipod sa mga manaugdaog ug manamastamas.

Capampangan – Zhariya Silvestre Camid Alamada

“Pipilan la mu reng mayap a makapakli queng kasaysayan, anti man kanita ing balang metung quecatamu malyari tamung galo, anggyang matimtiman man, pauli keng pamagbayu. Nung tunggen la reng mangalating kibot areni, malyaring mibuo ing maragul a bageng mitatak keng kasaysayan ning quecatamung henerasyon.

Queng keraklan da ring kibot ning katapangan at pamanindigan, reni ring mulma queng kasaysayan ning sangcatauan.

Balang pakamalan taya ing metung a paniwalan, balang kikimut tamu queng pamanyaup kareng aliwa, balang quecatamung lalabanan ing pangamate ning katarungan, apin reni reng mangalating kimut a kekatamung ararapat. Nung miyabe-abe la reng mangalating kimot areni, mibuo ya ing metung a masikan a pwersa a agyu neng guiban anggyang pa ing pekamatibeng pader.

Surigawnon – Franklin Salvio Resma

“Mabilang ra an mga banggiitan na makahubad nan mga kaagi, pero ang matag-usa kanato jaon may mahimo, bisan uno ini ka-gamay, para bag-uhon ang jagan nan mga panghitabo, hampan kung tiboon inin tanan na gagmay na kalihokan, makahimo ini na dako na marka sa katibuk-an na kaagi nan mga bag-ong sulig kuman.”

“Kay gikan jaon sa dili mabilang na nagkalainlain na kinaisugan, sanan tinuhuan na naporma an mga kaagi”

Sa matag higayong mobarog ang usa ka tawo sa pagbuhat nan karajawan para sa tanan, o sa pagpapas nan mga sajop na hustisya, makahimo ini nan ginagmay nga bayod na paglaum, sanan kung tiboon inin mga gagmay na bayod, mahimo ini nga usa ka kusgan nga suyog, na makaguba sa bisan sa pinaka-lig-ong koral nga nagpalipud sa mga gapangdaug-daog na mga tampalasan.

Pangasinan – Christopher Gozum

Daiset so walay kakanaan ya salatan so awaran, balet balang sinansakey ed sikatayo et walay nagawaan to piyan ipasimbalo so melag ya parti na sakey ya agawa, tan no tipunen irayan amin ya kimey sikada so tanda ya inkurit na sayan poli ed say awaran.

Diya’d angga nabilang ya nandurumaan ya kimey no iner napatnagan so inkasebeg tan pananisia diya inkurit sa awawran na sansinakuban.

No kapigan balang sakey ya too so onalagey piyan iyagel so sakey ya pananisia, odino mankimey piyan paoksoyen so kipapasen dara’y arum, odino mibakal ed kalamesan, sarayan kimey et mangipapasabi na mayamaya na pilalek, tan onbaliw ed balang sinansakey makagawa ira’y sakey ya milyon ya tugyupan na inirhiya, tan magmaliw irayan mayamaya ed daluyon ya mantebag ed saray makapanyari ya ilang na kalamesan tan karuksaan.

Ilonggo – Emmanuel Bañares

Pililion ang maalam para balion ang mga natabo sang una. pero isa isa sa aton dapat mag giho ano man sya kagamay para lainon ang mga nahitabo. kung maghugpong ang aton diutay na pag giho maka buhat kita sang dako na marka sa kabilogan na storya sang henerasyon.

Ang indi maisip na mga maisog na giho kag tindog ang mag himo sang storya sang mga katawhan.

Kung mag tindog ta sa aton guina patihan, giho para sa kaayuhan sang iban kag kontra para sa wala hustisya, maka himo sang gamay na pag giho. kung aton ni sya updon ang mga ginagmay na giho maka himo ta sang isa kadako na kusog para tumbahon ang ma lig on na dingding sang opresyon.

Ilocano – Henzel Tumaneng

Manmano laeng ti agballigi nga mangbaliw ti panawen, ngem kada maysa kadatayo ket mabalin nga tumulong tapno agbaliw bassit dagiti mapaspasamak, ket amin nga pasamak nu agtitipon ket maisurat nga panawen ti daytoy nga kaputotan.

Gapu ti naduma-duma nga tangken ti pakinakem ken pammati nga aramid, naisippukel ti agdama nga panawen.

Nu maminsan ti tao ket takderan na ti pammati na, wenno agaramid ti pagsiyaatan ti adu, wenno kumontra ti dakes nga aramid, daytoy ti rugi ti bassit nga namnama, ket nu agsasabat dagiti bassit ngem milyon nga namnama, mangparnuay daytoy ti napigsa ken dakkel nga namnama nga kaya na nga abaken ti amin ti uray ti katitibkeran nga lapped ti opresyon ken kumontra kadagiti namnama.

Masbateño – Noel Nunez

Dyutay lang an may gahum para barion an kaagi-agi, pero an kada usad pwede humiwag para bag uhon, sing-ano man kadyutay, para maiba an dalagan san mga panyayari. Pag gin ururupod an dyutay na mga hiwag magahimo ini sin totalidad na mamarka san kaagi-agi san aton henerasyon.

Didi sani na di mabilang na hiwag san kaisugan kag pagtuod nahuhurma an kaagi-agi san katawuhan.

Kada pagtindog naton para sa isad na pagtuod, kada hiwag para mapaayo an buhay san iba, o kada pakiato para sa nawar-an sin hustisya, nakahimo kita sin mga dyutay na hiwag. Kag pag gin ururupod ini na mga dyurugtay na hiwag, mabuo ini sa makusog na pwersa para magpatumba maski an pinakabaskog na dingding san opresyon.

Share this: