Cebuano Humor: KANUNANY’G PASANGINLAN

Share this:

Si Bong ug si Boy, nagpanuigon ug 7 ug 8, mga anak ni Berto ug Pelang. Aruuuuy pagka maldito gyud. Sila ang kanunay nga pasanginlan sa tanang mangawala ug mangadaut sa barrio.

Nasakpan na man gud sila sa ilang mga binuang nga… mamunal ug baboy, mangawat ug manuk, hugaw-hugawan ang mga linabhan nga gipangahay, mamuak ug sag-ub, mag tirador ug mga statuwa, ug uba pa.

Dili gyud sila maminaw sa ilang mga ginikanan nga si Berto ug Pelang, kay gahi kaayo ug mga ulo.

Apan usa ka adlaw niana, ang ilang silingang mayor nagsulti nga adunay umalabut nga pari guikan sa laing lungsud. Elado kining pari-a nga maayong mo tul-id ug baliko’ nga mga bata. …

Ming-uyon dayon ang pari nga iyang tul-iron ang mga bata. Sa Domingo sa iyang pag-abut, gipadala dayon ni Pelang si Bong ug Boy ngadto sa pari didto sa simbahan.

Ang pari daku kaayong tawo, hitsura’ng ISUG, KUSGAN ug KUSOG pa gyud ang tingog.

Paglingkod gyud sa mga bata, MINGDAHUNOG dayon ang TAAS ug BASKOG nga tingog sa pari.

Pari: “HAIN AAAAANG GINUO!!!!?”

Mingtubag nga nagkurog si Bong ug Boy: Wa…wawawa… mi kahibalo ‘Dre

Pari: “HAIN AAAAANG GINUO!!!!?”

Naghilak na si Bong ug Boy: Wa…wawawa… mi kahibalo ‘Dre

Pari: (gatulisok na sa iyang tudlo ngadto sa mga bata): “HAIN AAAAANG GINUO?!!!”

Ang mga bata mingsiyagit ug mingkalit ug gawas, ug mingdagan gikan sa simbahan….aron magtago.

Nakit-an ni Berto ang iyang mga anak nga nagtago ilawom sa kawayanan.

Berto: UNSAY NAHITABO?

Bong ug Boy: (nagdungan) PA DAAKUNG PROBLEMA!!!! NAWALA ANG GINUO UG KAMI ANG GIPASANGINLAN!!!

Share this: