You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Servant Leaders – Self Evaluation

Servant Leaders – Self Evaluation

 1. Pakikinig – Pinakinggan o naintindihan ba natin ang mga hinaing/suhestyon/opinyon ng taong lumapit sa atin o humingi ng tulong? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 2. Makiramay – Dumamay ba tayo sa oras nang pangangailangan ng iba? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 3. Nakakatulong – Tumulong ba tayo sa taong lumapit sa atin, sa abot ng ating kakayahan? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 4. Kamalayan – Nakapagbigay ba tayo ng tamang impormasyon, sa salita o sa pamagitan ng gawa kung ano ang paglilingkod sa kapwa nang walang hinihinging kapalit? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 5. Tiwala sa Kakayahan – Tumulong ba tayo gamit ang ating mga pinagsama-samang kakayahan para maiangat ang ating mga karapatan at kagalingan at hindi dahil sa estado ng ating buhay, posisyon sa lipunan o/at hindi dahil sa padrino? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 6. Nag-konsepto – Pinag-aralan ba nating mabuti ang mga problema para mapag-isipan ang pinakamagandang solusyon sa bawat problema o para maging matagumpay ang isang proyekto? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 7. Pagsusuri sa hinaharap – Naintindihan ba natin kung ano ang pagkukulang natin sa nakaraan at sa kasalukuyang kaganapan para maging mas maingat at tama tayo sa pagtugon sa mga problema o proyekto sa hinaharap? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 8. Malawak na kaisipan – Alam ba natin ang ating tungkulin bilang servant leader? Nauunawaan ba natin ang bawat papel ayon sa ating mga kakayahan? Nainintindihan din ba natin ang papel ng kapwa servant leader? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 9. Pagtitiwala sa kakayahan ng kapwa servant leader – Walang kumpetisyon at walang sapawan kundi may kalayaan sa talakayan kung paano ang maayos na pagtugon sa problema o proyekto. Hindi nagaatubiling magtanong. Marunong tumanggap ng mungkahi ng kapwa servant leader. (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 10. Bayanihan – Bukas ba sa isipan mo ang tumulong at hindi napilitan lamang? Iginagalang mo rin ba ang karapatan ng kapwa mo kung gusto niyang tumanggi sa pagtulong sa isang proyekto o problema? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)
 11. Para sa Poong Maykapal lamang – Ang pagtulong ba natin ay para magkaroon ng biyaya mula sa Diyos lamang? Hindi para purihin ng tao, makilala at sumikat, at pang-sariling interes lamang? (A. Oo, B. Hindi, C. Kulang pa)

– Tas Espiritu