Featured Balak: PANAYGON and MISA DE GALLO

Share this:

PANAYGON

halad awit nga paskohanon,
padasig sa adlaw’ng halandumon,

may mag-awit, may magtambol,
may magduyog, sagula’g dakuldakol,

dili importanteng tingog nga nindot,
bisan pag magyagaw, daw mamaghot,

dahunog sa tuno’ng gilambalamba,
bahala’g magkadusingot ug kinanta,

kalipay ug hudyaka sa pasko, kab-oton,
panaygon, timaan sa paskong mabulukon,

talan-awon sa kasingkasing nga malipayon
timailhan sa atong pagkamapasigarbohon…

MISA DE GALLO

mga damgo ug tinguha gipabilo,
misa pangandam sa pagkatawo
ni Kristo nga atong ginoo,

katawhan sayo’ng motimbakuwas,
kadaghanan magwalay waswas,
walay panudlay’ng mag-ambahan,

makapatuyhad lang sa binarogan,
wiriswiris nga panguros pagahikit-an,
kadaghanan sa pagdinali, walay hilam-os,

may mag dukaduka samtang mag-ampo,
hinikyaray’s pasalamat ug pangaliyupo,
mangindahay ug kaayohan sa pasko,

hangpon kini sa init nga puto,
sikwateng gibatirol mapalit ug sinsiyo,
misa de gallo, kabahin sa pagkakristiyano.

Share this: