Usahay Kini Mahitabo

Share this:

Usahay Kini Mahitabo
A Cebuano Translation of Brian Patten’s “Sometimes it happens
Translated By: Tas Espiritu

Ug usahay kini mahitabo nga kamo nagka higala-anay
ug pagkahuman diha kamo walay pagsinabtanay,
Ug sa kalit ang panaghigalaay milabay na lamang
Ug ang mga adlaw nga nanglabay inyong nakalimtan
Sama sa usa ka tuburan nga nahubsan.

Ug usahay kini mahitabo nga kamo nagka higugma-anay
ug pagkahuman diha kamo walay pag-uyonay,
Ug ang gugma nahimo nga kagahapon na lamang.
Ug ang mga adlaw nga nanglabay inyong nakalimtan
Ug usa ka tuburan modagayday didto sa kasagbutan

Ug usahay gusto ka nga kamo magka estoryahanay
Sa kalit nawad-an ka ug gana sa pakig sultianay,
Unya ang kahigayonan imo lamang gipalabay.
Ang mga damgo nga kanhi mahayagon, napalong sa inanay

Ug usahay may higayon nga wala ka nay kapadulngan
Apan aduna diay lugar nga imong maadtoan,
Pero imo lamang kini nga gilabyan.
ang mga tuig nga masanagon, nawagtang na sa dayon
Mikilab, kusog pa sa usa ka gutlo ang iyang kapaspason.

Busa ikaw karon nga wala nay gipanag-iya
Wala masayod sa kamahinungdanon niadtong mga butanga
Sa diha nga ikaw magsugod sa paghunahuna sa kabililhon nila
Wala na, ulahi na
Ug ang mga pag-amuma, miagi na.
Ug ang tuburan nga kanhi midagayday sa kasagbutan, nahubsan na.

Sometimes it happens
by: Brian Patten (7 February 1946 / Liverpool / England)

And sometimes it happens that you are friends and then
You are not friends,
And friendship has passed.
And whole days are lost and among them
A fountain empties itself.

And sometimes it happens that you are loved and then
You are not loved,
And love is past.
And whole days are lost and among them
A fountain empties itself into the grass.

And sometimes you want to speak to her and then
You do not want to speak,
Then the opportunity has passed.
Your dreams flare up, they suddenly vanish.

And also it happens that there is nowhere to go and then
There is somewhere to go,
Then you have bypassed.
And the years flare up and are gone,
Quicker than a minute.

So you have nothing.
You wonder if these things matter and then
As soon you begin to wonder if these things matter
They cease to matter,
And caring is past.
And a fountain empties itself into the grass.

Share this: