Featured Tula: Ang Magpapamaypay

Share this:

Ang Magpapamaypay

Maisisisi ba sa aba’ng kamangmangan ang siya ay tinambangan?
Naiiwas ba naman sana siya ng karunungan sa katraydoran?
Nakilatis nga ba sana nito,
… lalo’t kapwa bayani niya ang dapat na sinino?

Bagama’t masaya ang ikaw ngayo’y pinipitagan
Kirot at lungkot ang kaalinsabay mo’ng kapanahunan
Madilim natin’g kasaysayan at masaklap na katotohanan
Pagkitil sa naturingan’g ama ng himagsikan

datapwa’t sa wika nyo’ng:
“kitlin man ang buhay ko’t durugin man ang bungo,
sa buto ko’y nakalimbag pa rin sa sariwang dugo”
salamat o’ Gat…
tulad mo, ako’y Pilipino rin na “… sa busabos ay ‘di susuko”

– Ka Melvin
Nakiki-isa’ng-dugo.. sa kataas-taasan’g kagalang-galangan’g katipunan ng mga anak ng bayan

Share this: