Featured Poem and Video: “Babad” by Francis Morilao

Share this:

Francis Morilao - Qatar

tulang ito’y aking ginawa
alay sa bawat pamilya
bagong taon, bagong pag-asa
dalangin sa Diyos, na ating Ama

Babad ni Francis Morilao

Nais kong magpakalunod sa Iyong presensya,
Nais kong palakasin itong aking kaluluwa;
Ipagsigawan ang aking nadarama,
Ang pangungulila’t pagkabalisa.

Tanging sa Iyo lamang Panginoon,

Agam-agam ko ay may tugon;
Kalungkutang bumabalot sa akin ngayon,
Binigyan Mo ng ginhawa, pag-asang may pagkakataon.

Magbababad ako sa panalangin,
Sapagkat alam kong Iyong diringgin;
Mga papuri ko’t paglalambing,
Kahilingan ko’y hindi bibiguin.

Kalakasan sa aking maybahay,
Ibayong talino sa aking panganay;
Buhay namin’y sa Iyo inaalay,
Kalinga’t gabay ay patuloy Mong ibigay.

Sa Iyo Ama nagsusumamo,
Pagbuklurin ang pamilya ko;
Wala na sanang mga pagtatalo,
Pagkakawatak-watak ay muling mabuo.

Nawa’y manumbalik ang dating samahan,
Masayang kumakain sa hapag kainan;
Minsan pang muling balikan,
Ang dating malulutong na tawanan.

Sa iyong Salita ay magbababad,
Sa Bibliyang walang katulad;
Patnubay sa amin’y dito nakalahad,
Tamang landas sa aming paglakad.

Sa kapangyarihan ng Iyong mga Salita,
Ako ay lubos na Sumasampalataya;
Kasalanan ko ay binigyan Mo ng laya,
Pagkatao ko’y binigyan Mo ng pag-asa.

Kaya naman magbababad sa piling Mo,
Sa panahong nag-iisa ako;
Papuri’t pagsamba ay iaalay sa Iyo,
Panginoong Hesus, kaligtasan ng mundo.

 Video

tulang ito’y aking ginawa, alay sa bawat pamilya,
bagong taon, bagong pag-asa, dalangin sa Diyos, na ating Ama
http://www.kwentonikiko.com/2012/01/babad.html

Share this: