“My Last Farewell” – A Cebuano Translation by Tasio Espiritu

Share this:

Katapusang Panamilit
Translation by Tasio Espiritu

Panamilit, pinalanggang yutang namat-an
nasod nga buhong sa kainit sa adlaw
Mutya sa dagat sa halayong sidlakan
ang Eden nga malipayon, nahanaw

Sa tumang kalipay, giula ko ang kinabuhi
ug ang kasubo nga gibati, akong gipugngan
sa walay pagduhaduha ug sa walay pagdumili
akong gihalad alang sa imong kalinggawasan

Niining dakong patag sa dakong gubat
ang kabangis sa among pakig-bugno
among kinabuhi, sa kanimo gihalad
walay pagpanagana, walay pagkasubo

Bisan asa pa kami makigsangka,
sa kakahuyan, sa umahan o sa kalasangan
sa nataran o sa dako pa nga patag
makigpatay alang kanimo, yutang natawhan

Sa akong kamatayon, akong natan-aw
ang kalangitan, ni-amag sa banagbanag
ug sa katapusan, misubang ang adlaw
human sa gabii nga dulom sa kahayag

Ihuwad ang akong dugo sa tumang takna
ug isabwag sa maayong pagka-bukhad
aron humolan sa kahayag sa imong suga
sama sa gilak nga bulawan, dili malubad

Ang akong damgo sukad sa pagkabata
susama gihapon sa gipangandoy karon
ubanan sa hamtong nga panghunahuna
ug kabaskog, aron ang damgo kab-oton

Makit-an ko lamang ikaw, among bulawan
ug bahandi sa kadagatan sa halayong sidlakan
Ang looy nimong mata nga mapasigarbohon
walay kunot ug lama sa pagka-maulawon

Ang akong kinabuhi, usa ka handurawan
usa ka mainiton ug mabination ’g tinguha
Misinggit kining kalag ug kanimo nagtawag
nagpahimangno sa takna sa akong paggikan.

Ang tam-is nga pag-usbaw sa kalampusan
nga imong makab-ot sa akong pagbiya
ang kamatayon dili nako mahimo’ng balibaran
kay kapahulayan ang ilubong sa imong yuta

Pohon, sa ibabaw sa akong lubnganan
sud-onga ang hangin nga nagatayhop
ang hoyohoy sa mitubo nga kabugangan
pa-duol sa akong kalag, aron imong halokan

Ug didto sa ilawom sa akong lubnganan
kanako mabati nga imo kining gihuypan
ang mainiton nga huyop sa imong gininhawa
ug ang kalami’ng gibati sa imong pag-amoma

Pasagdai sa iyang kahayag ang bulan
ug ang iyang pag-aghop nga ligdong
Pasagdi nga mosulod ang kabugason
ug sa hilom magbagulbol ang lubnganan

kung ugaling ang usa ka langgam mo-tugpa
ug mobatog sa kuros nga gitarok sa lubnganan
Pasagdai nga makamugna siya ug usa ka kanta
awit sa kahusay ug kalinaw, alang sa gitarokan

Pasagdai ang pagsubang sa haring adlaw
aron ang yamog ug ang tubig nga nagmala
magadagit sa akong hilak ug pagsinggit
nga mag-pauli nga putli didto sa langit.

Pasagdai kung magsubo ang usa ka abay
sa iyang pagtiyabaw sa akong pagkamatay
ug sa matag hapon nga siya mangaliya
alang kanako ug sa nasod nga pinalangga

I-ampo ninyo ang nakabsan sa kapalaran
kadtong mga nag-antos sa tumang kalisdanan
kadtong mga inahan nga nawad-an ug anak
nga sa tumang kaguol ug kamingaw, nag-iyagak

Kadtong mga nawad-an ug ginikanan
kadtong mga nabiyuda ug mga nabalo
kadtong mga gisakitan ug gidagmalan
i-ampo sila nga makabalik sa pagbarog

Ug kung moabot ang kangitngit sa kagabhion
ug ang kangiob moputos sa amoang sam-ang
ang nangamatay, mao lamang ang nagpulaw
ayaw samoka ang ilang pagpahulay sa kalinaw

Pasagdai ang imong mabatian nga kahibulongan
huni sa sitara ug saltero nga imong madunggan
kay ako ka man nga gitugtogan, yutang natawhan
alang sa tinood ug tunhay nimo nga kalinggawasan

kung wala nay makatultol sa akong lubnganan
kay nawagtang ang kuros ug bato nga timailhan
pagpasugo ug tawo aron bugwalon sa pala
ug isabwag sa maayong pagkakatag ang yuta

Ug ang akong abo nga nawala ug nahanaw
mahibalik kanimo, akong yuta nga gidak-an
ang abog nga kanhi nakalimtan, mabanhaw
ug motaklob kanimo akong yuta’ng natawhan

Dili mahinungdanon nga di ko nimo kalimtan
kay imong panganod, kanunay ko nga silhigan
Sa akong awit, dili ka pul-an sa pagpaminaw
bisan sublion pa sa kanunay ang pagtiyabaw

Pinalangga kong nasud nga akong pakamatyan
Pilipinas, manamilit na ako kanimo ug sa tanan
padulong sa lugar nga wala nay mga ulipon
wala’y manlulupig, ug Diyos lamang ang tahuron

Panamilit, akong ginikanan ug mga igsoon
mga kahigalaan, sa yuta nga magul-anon
pasalamat nga makapahulay na sa dayon
panamilit, sa kamatayon kita magmadaugon.

English Reference http://en.wikipedia.org/wiki/Ultimo_Adios

Share this: