Cebuano Humor: Adunay Mga Tinaguan

Share this:

Adunay Mga Tinaguan

Si Takyo ug si Santa dugay na nga managtrato. Apan wala gyud mahibaw-i ni Santa kon unsa gyud ka baho’ sa tiil ni Takyo, kay lagi dili man gyud niya huboon ang iyang sapatos sa atubangan ni Santa.

Mao usab si Takyo, wala gyud niya mabantayi kon unsa ka baho’ ang baba ni Santa, kay lagi dili man gyud siya mag pahalok ni Takyo kay makasala siya sa Ginoo kon mahagkang wala pa’y kasal.

Sa ilang honeymoon, matag usa kanila naka decidir na nga tug-anan niya ang iyang bag-ong kapikas, bana o asawa.

Sa diha nga nagdulog na sila sa kama, ming gakus dayon si Takyo arong motug-an sa iyang secreto. Mao usab si Takya, mingkulagting dayon sa li-og ni Takyo kay panahon na nga motug-an sa iyang tinagu-an.

Takyo: day San, aduna akoy secreto akong nga akaong ihunghung kanimo. (Dayun ug hana’ ug halok sa mga ngabil ni Santa)
Santa: dong Taks, aduna usab ako’y tinagu-an nga buot kong isumbong kanimo. (Dayun ug bukas sa iyang mga ngabil aron dawatun ang mga halok ni Takyo).
Takyo: SANTA! IMO BANG GIPAAK ANG AKONG MEDIAS!!!!!!

Share this: