Patnubay Online: Explanation of 9 of the 38 Amendments (2015) of the Saudi Labor Law

Share this:

Noong 2015 nagkaroon ng amendments ang Saudi Labor Law. Pinili natin yong mga articles na may malaking pagbabago at kailangan maipaliwanag. Nasa baba ang mga links ng mga explanation natin sa siyam (9) articles.

Share this: